Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<< >>
Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: "Αναπλάσεις Οικισμών"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ο Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, με προϋπολογισμό 276.995,51 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 228.921,91 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 15/4/2010 το έντυπο προσφοράς από το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ,του Δήμου ''''Ν. Καζαντζάκης", ταχ. δ/νση κόμβος ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ, αρμόδιος υπάλληλος Αντώνης Παπαδάκης, τηλ. 2813 401 133 ενώ τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr).

  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/04/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις %,κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr)

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία οικοδομικά.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.580,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

Συνημμένο αρχείο: Τεύχος Διακήρυξης