Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<< >>
Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1. Ο Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, με προϋπολογισμό 700.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 564.476,72 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 23/12/2010 ημέρα Πέμπτη, το έντυπο προσφοράς από: το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, του Δήμου "Ν. Καζαντζάκης" οδός κόμβος Αγ, Παρασκιών Τ.Κ. 701 00 Πεζ''α, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παπαδάκης Αντώνης ή κ. Παύλου Καλλιόπη τηλ.2813 401 133 ή 2813 401 129, ή 2813 401 111 .Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr).  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/12/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr)

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η, και 3η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ .

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη  του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.290,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.), Σ.Α.Τ.Α.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

Εξώφυλλο

Τεχνική Έκθεση

Περιληπτική Διακήρυξη

Διακήρυξη

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Όροι Τιμολογίου

Τιμολόγιο Μελέτης

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

ΣΑΥ

ΦΑΥ