Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

1. Ο Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, με προϋπολογισμό 227.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  με προϋπολογισμό 190.179,00 € , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 11/03/2010, το ένττυπο προσφοράς από το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ταχ. δ/νση κόμβος ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΏΝ, αρμόδιος υπάλληλος κ. Βελεγράκης Ιωάννης, τηλ. 2813-401 135,401 111, ενώ τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/03/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr)

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.805,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα, Σ.Α.Τ.Α.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

Συνημμένα αρχεία:

Μελέτη Δημοπρασίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ