Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Επαναδημοπράτηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                         ΠΕΖΑ, 02/02/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                           ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1596                                

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΠΕΖΑ 70100

Πληροφορίες: Παύλου Καλλιόπη                                         

Τηλέφωνο: 2813 401129 - 401111

Fax: 2813 401146

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

          

 

ΘΕΜΑ: Επαναδημοπράτηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

              ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» 

 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η νέα ημερομηνία δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου θα είναι η 10/02/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων  Ταχ. Δ/νση κόμβος Πεζών Τ.Κ. 70 100 ΠΕΖΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το νέο έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, (αρμόδιος υπάλληλος κα Λυδάκη ‘Αννα) μέχρι τις 08/02/2010 ημέρα Τρίτη και το κόστος ανέρχεται σε 10,00 € για όσους δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Επισημαίνουμε όσοι είχαν προμηθευτεί το έντυπο προσφοράς την προηγούμενη φορά θα πρέπει να ξαναπρομηθευτούν το νέο έντυπο αλλά χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου «Ν. Καζαντζάκης» θα αναρτηθούν τα διορθωμένα τεύχη δημοπράτησης.

 

 

                                                                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       

                     ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1. Ο Δήμος «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Πρώην Δήμος Ν. Καζαντζάκης) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΄΄Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ΄΄, με προϋπολογισμό 1.100.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά με προϋπολογισμό 669.532,16 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία υδραυλικών με προϋπολογισμό 196.204,91.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 08-02-2011 ημέρα Τρίτη, το έντυπο προσφοράς από: το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,του Δήμου ''''ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ''''  κόμβος Πεζών Τ.Κ. 701 00 Πεζά, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λυδάκη Άννα τηλ. 2813401118 ή 2813401111. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr).  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-02-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-nikoskazantzakis.gr)

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η, 3η στην κατηγορία οικοδομικά και Α2, 1η, 2η στην κατηγορία υδραυλικά .

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.405,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

 

 

 

 

Συνημμένο Αρχείο:

Μελέτη