Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

«Διοργάνωση Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων,

          

Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για το έργο: «Διοργάνωση Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων», Προϋπολογισμού  60.000,00 ΕΥΡΩ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αξία υπηρεσιών

 

Φ.Π.Α 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

48.780,49

11.219,51

Αμοιβή σχεδιασμού και διοργάνωσης αγώνα  (χάραξη διαδρομών – αμοιβές διοργανωτών, κριτών και διαγωνιζόμενων, οργανωτική υποστήριξη διοργάνωσης – σχεδιασμός και εκτύπωση πλάτης απονομών – ασφάλιση αθλητών και συνεργατών)

29.268,29

6.731,71

Υποδομές και εξοπλισμός (βοηθητικά για τον καθορισμό των διαδρομών – μετάλλια κύπελα, αριθμοί ποδηλάτων και αθλητών κ.ά.))

8.943,09

2.056,91

 

Προβολή και δημοσιότητα του αγώνα (σχεδιασμός λογοτύπου – σχεδιασμός ιστοσελίδας και σύνδεσή της με μέσα κοινωνικής δικτύωσης – σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων, αφισών, διαφημιστικών μπάνερς κ.ά.) 

10.569,11

2.430,89

 

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Πεζά ΤΚ 70100, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 24 Απριλίου 2013,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  10:00π.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/80, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα, ή περισσότερες, ή και σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού (στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας υποχρεωτικά).

Η προσφορά θα απευθύνεται προς το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι: 

 

ΠΑΚΕΤΟ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (€)

Αμοιβή σχεδιασμού και διοργάνωσης αγώνα  (χάραξη διαδρομών – αμοιβές διοργανωτών, κριτών και διαγωνιζόμενων, οργανωτική υποστήριξη διοργάνωσης – σχεδιασμός και εκτύπωση πλάτης απονομών – ασφάλιση αθλητών και συνεργατών)

1.465,00

Υποδομές και εξοπλισμός (βοηθητικά για τον καθορισμό των διαδρομών – μετάλλια κύπελα, αριθμοί ποδηλάτων και αθλητών κ.ά.))

448,00

Προβολή και δημοσιότητα του αγώνα (σχεδιασμός λογοτύπου – σχεδιασμός ιστοσελίδας και σύνδεσή της με μέσα κοινωνικής δικτύωσης – σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων, αφισών, διαφημιστικών μπάνερς κ.ά.) 

529,00

Σύνολο του έργου

2.442,00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στις προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997 και που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητούμενα της προκήρυξης.

Η κατάθεση της προσφοράς μπορεί να γίνει με ιδία παρουσία, ή με εκπρόσωπο τους, ή με οποιοδήποτε τρόπο, έγκαιρη αποστολή της.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 24η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη μέχρι ώρα 10:00π.μ στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 24η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη μέχρι ώρα 10:00π.μ στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (24/04/2013) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (23/04/2013).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401126 (κ. Κεφαλά Όλγα, Τμήμα Έργων Υποδομής  Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων).

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

 

       Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης 

 

 

 Δείτε Αναλυτικά την Διακήρυξη από ΕΔΩ