Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αυγουστος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τον καθαρισμό των κτιρίων του οργανισμού 2012-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τον καθαρισμό  των κτιρίων του οργανισμού 2012-2013

Τα κτίρια του οργανισμού τα οποία αφορά η παρούσα είναι οι Παιδικοί Σταθμοί Αρχανών και Μεταξοχωρίου και τα κλειστά γυμναστήρια Αρχανών και Μελεσσών.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του Π.Δ. με αριθμ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

β) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν.3463/06 )

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο ΚΑΠΗ Αρχανών, όπου στεγάζεται η διοικητική υπηρεσία του Οργανισμού, την  Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 και από ώρα 16:00μμ έως 18:00μμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 3ο

Δεκτοί στο Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός Παροχής Υπηρεσίας

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω υπηρεσία έχει εκτιμηθεί στο συνολικό ποσό των  42.066,00 ΕΥΡΩ και συγκεκριμένα στο ποσό των 28.044,00 € για το 2012 και στο ποσό των 14.022,00 € για το 2013.

Το ποσό των 28.044,00 € έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2012 και στους Κ.Α. 10-6274.001 (καθαρισμός κλειστών γυμναστηρίων) και Κ.Α 10-6274.004 (Καθαρισμός παιδικών σταθμών).

Το ποσό των 14.022,00 € θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόμενο κατάθεση της προσφοράς.

β)  Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.

γ)  Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά εφ'' όσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ε) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο με το 2% του ενδεικτικού Προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ)  της παρούσας μελέτης.

Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στην υπηρεσία μας σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει την πρόσφορα τους. Ειδικότερα :
  • Ο  φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει :  «Προσφορά προς τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για τον καθαρισμό κτιρίων του οργανισμού»  και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα.  
  • Εντός του φακέλου θα βρίσκονται
  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 5).
  2. Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες.
  3. Σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει την οικονομική προσφορά του προσφέροντα (βλέπε άρθρο 13 της παρούσης διακήρυξης),  υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.  
  4. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης την Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 και μέχρι την Πέμπτη 19 Απριλίου και ώρα 16:00 μμ. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Κατεβάστε:

Διακήρυξη

και το Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς