Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Πεζά, 23 Απριλίου 2009

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

        ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

        ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ                  Αρ. Πρωτ:  3168

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Πλήρωσης τεσσάρων (04)  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  του Δήμου «Ν. Καζαντζάκης», που εδρεύει  στα Πεζά Ν. Ηρακλείου

Ο Δήμαρχος Δήμου «Νίκος Καζαντζάκης»

Έχοντας υπόψη:

1.     Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.

2.     Την με αριθμό 46/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα

3.     Την με αριθμό 7710/16-04-2009 Απόφαση Γενικού Γραμματέα περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης

4.     Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  του Δήμου (ΦΕΚ 441/Β/06-04-2005)

5.     Την παρ. 2 του άρθρου 57 Ν. 2218/1994, την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ'' αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ)

                                              Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών   αναγκών  της υπηρεσίας καθαριότητας για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική

διάρκεια

ΥΕ 16 Βοηθητικό Προσωπικό (Εξ. Χώρων)


04

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 άρ.5 Ν. 2527/97)


6 μήνες

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.     Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.     Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.     Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας μας , στα Πεζά και ειδικότερα να λαμβάνουν πληροφορίες από το Γραφείο Προσωπικού (αρμόδια κ. Μασαούτη τηλ: 2813401140) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). Συγκεκριμένα αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 14/5/2009 εως τις 23/5/2009.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Ρούσος Κυπριωτάκης

Συνημμένα:

Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού